E.S.O.

Listaxe libros de texto ESO 2022/23

Normas COVID 2021/22

Normas clases telemáticas

Normas de convivencia

 

 

educación secundaria obrigatoria é unha etapa educativa de carácter obrigatorio que comprende catro cursos académicos, entre os doce e os dezaseis anos de idade (o alumnado terá dereito, con carácter xeral, a permanecer escolarizado no réxime ordinario cursando esta etapa educativa ata os dezaoito anos cumpridos no ano en que remate o curso académico).

finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en lograr que o alumnado:

  • adquira os elementos básicos da cultura, especialmente en aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico
  • desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo
  • preparalo para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral
  • formalo para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns e cidadás

O alumnado que, ao terminar a educación secundaria obrigatoria, alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria, que permitirá acceder ao bacharelato, á formación profesional de grao medio, aos ciclos de grao medio de artes plásticas e deseño, ás ensinanzas deportivas de grao medio e ao mundo laboral.

 

 

ESTRUCTURA

1º ESO CURSO 2020/2021

MATERIAS TRONCAIS XERAIS

Matemáticas

5 h.

Lingua Galega e Literatura

4 h.

Lingua Castelá e Literatura

4 h.

Bioloxía e Xeoloxía

4 h.

1ª Lingua Estranxeira (Inglés)

3 h.

Educación Plástica, visual e audiovisual

2 h.

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

2 h.

Educación Física

2 h.

Programación

1 h.

MATERIAS ESPECÍFICAS

 

Titoría

1 h.

Relixión

1 h.

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO CURSO 2020/2021

MATERIAS TRONCAIS XERAIS

 

Matemáticas

5 h.

Lingua Galega e Literatura

3 h.

Lingua Castelá e Literatura

3 h.

1ª Lingua Estranxeira (Inglés)

4 h.

Xeografía e Historia

3 h.

Física e Química

3 h.

Tecnoloxía

3 h.

2ª Lingua Estranxeira (Francés)

2 h.

Educación Física

2 h.

Música

2 h.

MATERIAS ESPECÍFICAS

 

Relixión

1 h.

Titoría

1 h.

 
 
 
 
 

3º ESO CURSO 2020/2021

MATERIAS TRONCAIS XERAIS

 

Matemáticas

4 h.

Lingua Galega e Literatura

3 h.

Lingua Castelá e Literatura

3 h.

1ª Lingua Estranxeira (Inglés)

3 h.

Xeografía e Historia

3 h.

Física e Química

2 h.

Tecnoloxía

2 h.

Música

2 h.

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2 h.

Educación Física

2 h.

De elección:
Cultura Clásica

Lingua Estranxeira (Francés)

 

2 h.

Titoría

1 h.

Relixión

1 h.