Bacharelato

 Listaxe libros de texto Bacharelato 2022/23

Información Becas Bacharelato - Curso 2022-23

Impreso de reserva de praza 2°Bacharelato 2022-2023

Impreso de reserva de praza 1°Bacharelato 2022-2023

Normas COVID 2021/22

Normas clases telemáticas

Normas de convivencia

 Criterios de avaliación de Bacharelato

 

 

O bacharelato forma parte da educación secundaria, na fase postobrigatoria, e comprende dous cursos académicos.

A súa finalidade é proporcionarlle ao alumnado a formación, a madurez intelectual e humana, os coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso á educación superior.

O bacharelato organizarase en materias comúns, materias de modalidade e materias optativas. No Colexio ofértanse dúas modalidades:

  • Ciencias 
  • Humanidades e Ciencias Sociais

O alumnado, no momento da súa inscrición para cursar bacharelato, deberá optar por unha das modalidades.

Obterá o título de bacharel o alumnado que curse satisfactoriamente o bacharelato en calquera das modalidades. Este título terá efectos laborais e académicos.

 

   

 

AVALIACIÓN DE BACHARELATO

  • É necesario superala para obter o título de bacharelato.
  • A Cualificación Final será a que se obteña da media das cualificacións de Bacharelato (60 %) e da Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (40%) (ABAU)
  • As probas versarán sobre as materias xerais do bloque das troncais da modalidade elixida, ás que se suma Lingua Galega e Literatura, que ten consideración de troncal a todos os efectos. En concreto, o alumnado examinarase, ademais de Lingua Galega e Literatura, de Lingua Española e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira e Historia de España. No caso de ter cursado o itinerario de Humanidades, a esta lista habería que sumar Latín; no caso do itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais; se a modalidade escollida foi Ciencias, Matemáticas II.
  • A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Os exames correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e, ao igual que as cinco primeiras, cualificaranse de 0 a 10 puntos. Ademais, para a mellora da nota de admisión tamén se terá en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (isto é: Matemáticas II, Latín e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II), sempre e cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos.