Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Secundaria

Educando na vida e para a vida

Educación personalizada

 • Priorizamos os intereses reais do alumnado enfocados ao seu éxito profesional.
 • Promovemos a educación emocional e a atención personalizada coas titorías e o acompañamento ás familias.

 • Ofrecemos un amplo asesoramento a través do Departamento de Orientación.

Metodoloxías activas

 • Perseguimos unha aprendizaxe significativo por competencias.

 • Fomentamos o traballo cooperativo, desenvolvemos proxectos interdisciplinares, dispoñemos de Labs, integramos as TIC’s…

 • Involucramos ao alumnado en proxectos sociais e de voluntariado.

Dixitalización

 • Perseguimos a competencia dixital dunha maneira interdisciplinar.

 • Participamos no Proxecto de educación Dixital da Xunta de Galicia EDIXGAL.

 • O alumnado dispón dun ordenador portátil para uso académico e persoal.

Plurilingüismo

 • Ofrecemos unha aprendizaxe integrada do Inglés como lingua estranxeira.

 • Enriquecemos a aprendizaxe do inglés convertíndoa en lingua vehicular das materias relacionadas coas TICs.

 • Colaboramos en proxectos lingüísticos locais e estranxeiros.

A educación secundaria obrigatoria é unha etapa educativa que comprende catro cursos académicos entre os doce e os dezaseis anos de idade. Un período fundamental no proceso vital de aprendizaxe para asentar as bases persoais e académicas coas que afrontar os retos do futuro.

Por todo iso, as metodoloxías que se empleguen, as relacións establecidas co profesorado, os plans de acción titorial e o traballo conxunto coas familias contribuirán enormemente a ese crecemento integral do alumnado que lle permita desenvolver a autonomía persoal e o espírito crítico necesarios para afrontar con decisión, firmeza, seguridade e sólidos valores a creación do seu propio proxecto de vida.

Sensibles con este obxectivo, neste colexio traballamos desenvolvendo competencias a través da experiencia académica, pero tamén co contacto coa sociedade e as relacións que se establecen cun profesorado comprometido, sensible ás inquietudes do alumnado e entusiasta coa súa labor educativa.

A dixitalización do proceso formativo, as viaxes e os intercambios culturais, así como a participación en actividades solidarias e deportivas ou, a inmersión lingüística vertebran, unha forma de ensinar que busca o desenvolvemento integral do alumnado de secundaria a través dun acompañamento continuo do seu profesorado.

Contacta con nós

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Actividades complementarias

Equipo docente

Blogs

Calendario e horarios

 • ESO 1
 • ESO 10
 • ESO 2
 • ESO 3
 • ESO 4
 • ESO 7
 • ESO 8
 • ESO 9
 • ESO11
Admisións